گردونه ی رحیم باقری رهاورد
رحیم باقری (تبلیغ)

توليد و عرضه انواع فتيله نفتي

توليد و پخش انوا فتيله نفتي (آترا -فوجيكا- عشتار - سانيو- كرونا - هشت فتيله -ده فتيله- قيطاني-) بیشتر ..
رحیم باقری (تبلیغ)

توليد و عرضه انواع فتيله نفتي

توليد و پخش انوا فتيله نفتي (آترا -فوجيكا- عشتار - سانيو- كرونا - هشت فتيله -ده فتيله- قيطاني-) بیشتر ..
رحیم باقری (محصول)
رحیم باقری (پست)
رحیم باقری (محصول)

 |